Konfidencialitātes Politika

SIA PrismaWorx (PrismaWorx Sp. z o.o.) konfidencialitātes politika 

1.      Vispārēja informācija

Šajā dokumentā ir izklāstīti noteikumi par personas datu apstrādi un aizsardzību, ko lietotāji sniedz saistībā ar vietnes www.prismaworx.pl lietošanu, un tas attiecas uz visiem gadījumiem, kad SIA PrismaWorx ir personas datu administrators. Privātuma politika tika izveidota, lai nodrošinātu pilnīgu un pārredzamu informācijas pienākuma izpildi, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti, un Direktīvas 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) atcelšanu. Dokuments satur Vietnē spēkā esošo datu par lietotājiem apkopošanas un izmantošanas noteikumus. Lai nodrošinātu datu integritāti un konfidencialitāti, Administratori ir ieviesuši procedūras, kas ļauj piekļūt personas datiem tikai pilnvarotām personām. Administratori veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka viņu apakšuzņēmēji un citas sadarbības iestādes garantē piemērotu drošības pasākumu piemērošanu katrā gadījumā, kad viņi apstrādā personas datus pēc administratora pieprasījuma.

2.      Personas datu administrators

Vietnes www.prismaworx.pl lietotāju personas datu administrators ir SIA PrismaWorx ar mītni Tadeusza 17/2, 45-062, Opole. Datu administratora kontaktinformācija un personas datu inspektora dati ir pieejami www.prismaworx.pl cilnē Kontaktinformācija.

3.      Apstrādāto datu joma

Personas dati ir jebkura informācija, kas identificē vai ļauj identificēt datu subjektu. Personas datu apstrāde būtībā ir jebkura darbība ar personas datiem neatkarīgi no tā, vai tā tiek veikta automatizēti vai nē, piemēram, vākšana, glabāšana, ierakstīšana, pasūtīšana, modificēšana, pārlūkošana, izmantošana, koplietošana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana. Personas dati tiek apstrādāti tikai gadījumos, kad datu subjekts tam ir piekritis vai ja Vietnei ir atšķirīgs juridiskais pamats, kas ļauj apstrādāt personas datus.    

Zemāk ir norādīti personas datu apstrādes mērķi, kas savākti saistībā ar vietņu darbību, kā arī juridiskais pamatojums:

SIA PrismaWorx apkopoto personas datu apstrādes mērķi

Mērķis

Juridiskais pamatojums

Apstrādāto datu joma

Datu glabāšanas laiks

Personāla atlases procesa īstenošana

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.pants, 1.daļa a) apakšpunkts — datu subjekta piekrišana

Vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, tālruņa numurs, e-pasta adrese, informācija par vadītāja apliecību, svešvalodu zināšanu līmenis, izglītības kurss, papildu prasmes un sertifikāti, attēls, citi dati, kas ietverti darba meklētāju CV

 

Dati tiks glabāti visu atlases procesa laiku un izdzēsti, ja jūs neuzsāksiet darbu. Ja brīvprātīgi piekrītat piedalīties turpmākajā darbā pieņemšanas procesā, dati tiks glabāti līdz to atsaukšanai.

 

Sarakste

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.pants, 1.daļa f) apakšpunkts — administratora realizētās likumīgās intereses. Mūsu likumīgās intereses ir atbildēt uz jūsu jautājumiem un nosūtīt nepieciešamo informāciju elektroniski

Sarakstes pušu personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs

Dati tiks glabāti 6 gadus līdz lietu pabeigšanai, līdz beigsies prasījumi vai vairs nepastāvēs mūsu pienākumi pret likumu.

Kontakta nodibināšana, izmantojot sociālo tīklu Facebook

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.pants, 1.daļa f) apakšpunkts — administratora realizētās likumīgās intereses. Mūsu likumīgā interese ir sazināties ar jums

Personas dati tādā mērā, kā norādīts jūsu profilā sociālajā tīklā

Dati tiks apstrādāti Fanpage periodā vai līdz brīdim, kad beigsiet tiem sekot. Jūsu datus, jo īpaši korespondences saturu, var apstrādāt 6 gadus no lietu beigām vai līdz prasību izbeigšanai.

 

Kontaktu veidošana pa tālruni, izmantojot interneta vietnes funkciju

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.pants, 1.daļa f) apakšpunkts — administratora realizētās likumīgās intereses. Mūsu likumīgās intereses ir sazināties ar mums, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem

Tālruņa numurs

Dati tiks apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sazinātos

 

Personas datu glabāšanas periods ir atkarīgs no datu apstrādes mērķa, kuram tie tika vākti. Kritēriji, ko izmanto, lai noteiktu piemērotu uzglabāšanas periodu, ietver:

·        nepieciešamību sasniegt noteiktu mērķi;

·        periodu, kas nepieciešams mūsu pakalpojumu sniegšanai;

·        periodu, uz kuru tika dota piekrišana;

·        likumu normas.

 

4.      Personas datu uzglabāšana

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams apstrādes mērķa sasniegšanai. Personas dati tiek glabāti:

·        ja izteikta piekrišana dalībai turpmākajā darbā pieņemšanā un darba piedāvājumu iesniegšanā, līdz piekrišana tiek atsaukta;

·        situācijā, kad notiek pieteikšanās konkrētai pieņemšanai darbā, nepiekrītot dalībai turpmākajos darbā pieņemšanas procesos, uz personāla atlases procesa laiku, un tiek dzēsti, ja nav sākts darbs;

·        sarakstes gadījumā dati tiks glabāti 6 gadus līdz lietu pabeigšanai, līdz beigsies prasījumi vai vairs nepastāvēs mūsu pienākumi pret likumu.

·        ja jūs izmantojat mūsu Fanpage vietnē Facebook, dati tiks saglabāti visā Fanpage darbības laikā vai līdz brīdim, kad pārtrauksiet tam sekot. Datus, kas ir korespondences saturs, var apstrādāt 6 gadus no lietu beigām vai līdz prasību izbeigšanai;

·        gadījumā, ja tiek izmantota tālruņa kontakta funkcija, izmantojot tīmekļa vietnes funkciju, dati tiks saglabāti līdz kontakta izveidošanai;

SIA PrismaWorx piemēro personas datu glabāšanas ierobežošanas principu, kas aizsargā datus pret to apstrādi ilgāku laiku, nekā tas nepieciešams mērķiem, kuriem dati tiek apstrādāti. Kad SIA PrismaWorx sasniedz apstrādes mērķi, tas dzēš vai anonimizē datus, kas jo īpaši notiek, ja:

·        datu subjekts atsauc piekrišanu personas datu apstrādei (ja piekrišana bija apstrādes pamats);

·        datu subjekts faktiski iebilst pret turpmāku apstrādi (ja apstrādes pamats bija Sabiedrības likumīgās intereses);

·        iestājas prasījumu noilgums (ja uzņēmums apstrādāja datus līguma izpildei);

·        termiņi, kas izriet no citiem noteikumiem, ir beigušies.

 

 

5.      Personas datu saņēmēji

Saistībā ar uzņēmējdarbību, kurai nepieciešama personas datu apstrāde, datus var atklāt mūsu apakšuzņēmējiem, kuri palīdz mums veikt konkrētus uzdevumus un sniegt izvēlētos pakalpojumus. Personas datus var darīt pieejamus darba devējiem nodarbinātības nolūkos vai turpmākā darbā pieņemšanas posmā. Datus drīkst izpaust tikai mums sniegto pakalpojumu jomā, jo īpaši uzņēmumiem, kas sniedz uzturēšanas, konsultēšanas, konsultēšanas, juridiskos un grāmatvedības pakalpojumus, IT pakalpojumu sniedzējiem un mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem. 

6.      Datu subjektu tiesības

Katrs vietnes lietotājs var izvēlēties, cik lielā mērā viņš vēlas izmantot mūsu pakalpojumus un kādu informāciju viņš vēlas par sevi sniegt. Mēs arī vēlamies jūs informēt, ka Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā lūgt Administratoru izmantot tiesības, kas viņam pienākas saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem par personas datu aizsardzību. Datu subjektiem ir šādas tiesības:

a)      Tiesības piekļūt personas datiem, kas attiecas uz viņa personu — pamatojoties uz to, Administrators fiziskajai personai, kas iesniedz pieprasījumu, sniedz informāciju par datu apstrādi, tostarp jo īpaši par apstrādes mērķiem un juridisko pamatojumu, glabāto datu apjomu, vienībām, kurām tie tiek atklāti, un plānoto datu dzēšanas datumu;

b)     Tiesības labot datus  – Administratora pienākums ir novērst visas iespējamās neatbilstības vai kļūdas apstrādātajos Personas datos un papildināt tos, ja tie nav pilnīgi;

c)      Tiesības dzēst datus — pamatojoties uz to, jūs varat lūgt dzēst datus, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama, lai sasniegtu kādu no mērķiem, kuriem tie tika vākti;

d)     Tiesības uz apstrādes ierobežošanu – šāda pieprasījuma gadījumā Administrators pārstāj veikt darbības ar Personas datiem – izņemot darbības, kurām Datu subjekts ir piekritis – un to glabāšanu saskaņā ar pieņemtajiem saglabāšanas noteikumiem;

e)     Tiesības uz datu pārnešanu – datu subjektam ir tiesības strukturētā, parasti izmantotā, mašīnlasāmā formātā saņemt personas datus par sevi, kurus viņš sniedza Administratoram, un viņam ir tiesības nosūtīt šos datus citam Administratoram;

f)       Tiesības iebilst pret datu apstrādi — Datu subjekts jebkurā laikā var iebilst pret personas datu apstrādi, kas saistīta ar viņa konkrēto situāciju, kas notiek, pamatojoties uz administratora likumīgajām interesēm, šajā ziņā iebildumiem būtu jāietver pamatojums;

g)      Tiesības atsaukt piekrišanu – ja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz izteikto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības tos jebkurā laikā atsaukt, kas tomēr neietekmē pirms to atsaukšanas veiktās apstrādes likumību;

h)     Tiesības iesniegt sūdzību – ja tiek konstatēts, ka ar personas datu apstrādi tiek pārkāpti Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumi vai citi noteikumi par personas datu aizsardzību, datu subjekts var iesniegt sūdzību iestādē, kas uzrauga personas datu apstrādi un ir kompetenta attiecībā uz Datu subjekta pastāvīgo dzīvesvietu, viņa darba vietu vai iespējamā pārkāpuma vietu.

Ja mēs izmantojam darbuzņēmējus, jūsu personas dati paliek mūsu kontrolē, un mums ir ieviestas procedūras, lai nodrošinātu jūsu personas datu pienācīgu aizsardzību.

Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šīs politikas noteikumiem.

7.      Informācija par sīkdatnēm

Sīkfailus (tā sauktos „cookies”) veido informācijas dati, proti, teksta faili, kas tiek glabāti Tīmekļa vietnes lietotāja gala ierīcē un ir paredzēti tīmekļa vietņu izmantošanai. Sīkfaili parasti satur tās vietnes nosaukumu, no kuras tie nāk, to uzglabāšanas laiku gala ierīcē un unikālo numuru.

tīmekļa vietnē tiek izmantoti divi sīkfailu veidi: „sesijas sīkfaili” (session cookies) un „pastāvīgie sīkfaili” (persistent cookies). Sesijas sīkfaili ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja gala ierīcē, līdz tie tiek dzēsti, tīmekļa vietnes pamešanai vai programmatūras (tīmekļa pārlūkprogrammas) atspējošanai. Pastāvīgie sīkfaili tiek saglabāti lietotāja gala ierīcē uz sīkfailu parametros norādīto laiku vai līdz brīdim, kad lietotājs tos dzēš.

Lietotājs var patstāvīgi un jebkurā laikā mainīt sīkfailu iestatījumus, norādot nosacījumus to glabāšanai un sīkdatņu piekļuvei lietotāja ierīcei. Izmaiņas iepriekšējā teikumā minētajos iestatījumos Lietotājs var veikt, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus vai izmantojot pakalpojumu konfigurāciju. Šos iestatījumus var mainīt tā, lai varētu bloķēt sīkfailu automātisku apstrādi tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos vai informētu par sīkfailu ievietošanu lietotāja ierīcē. Sīkāka informācija par sīkdatņu apstrādes iespējām un veidiem ir pieejama programmatūras (tīmekļa pārlūkprogrammas) iestatījumos.

 

Lietotājs var jebkurā laikā izdzēst sīkfailus, izmantojot funkcijas, kas pieejamas viņa izmantotajā tīmekļa pārlūkprogrammā. Sīkdatņu izmantošanas ierobežošana var ietekmēt dažas Vietnē pieejamās funkcijas.